Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door IMMAYA Sports gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben prioriteit op alle schriftelijke of gedrukte voorwaarden van de koper. Door de bestelling verklaart de koper zich akkoord met de actuele voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen zijn maar rechtsgeldig als ze voorafgaandelijk en schriftelijk door Feeturesrunning.nl werden aanvaard.

Bestellingen

De bestellingen gebeuren online via de webshop www.feeturesrunning.nl, per mail of telefonisch. De koper krijgt een bevestiging van zijn bestellingen per mail. Elke bestelling wordt pas bindend na bevestiging van deze bestelling op de website en na ontvangst van een bevestigingsmail door IMMAYA Sports.

Omruilen en retourneren

Bij elke aankoop heeft de koper het recht af te zien van de aankoop zonder opgaaf van redenen en dit binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen. Voorwaarde is dat de producten niet werden gebruikt, niet werden gedragen, niet zijn beschadigd en in de oorspronkelijke verpakking zitten.

Procedure voor het terugsturen:

  1. De koper laat ons telefonisch of via mail weten welk product hij wil retourneren of omruilen.
  2. Bij omruilen laat de koper weten welke maat of variant hij/zij nodig heeft.
  3. Wij geven instructies voor het verzenden en het juiste retouradres.
  4. Na ontvangst kijken we het product na en bevestigen de ontvangst aan de klant.
  5. Wij sturen het nieuwe product zo snel mogelijk op of betalen de aankoopsom binnen de 30 dagen terug.

Verzendingskosten van de retourzending zijn ten laste van de klant. De verzendingskosten van het nieuwe artikel (bij omruilen) neemt Feeturesrunning.nl op zich.

Levering

Er wordt pas geleverd na volledige ontvangst van de betaling. Het merendeel van de goederen zijn uit voorraad leverbaar. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Een vertraging van de levering geeft geen aanleiding tot een schadevergoeding of tot een ontbinding van de overeenkomst door de koper. De koper heeft evenmin het recht in dat geval om jegens Feeturesrunning.nl op hem rustende verplichting op te schorten.

In geval van overmacht is Feeturesrunning.nl gemachtigd de gesloten overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de koper jegens  online-care aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Bij de levering ontvangt de koper een factuur.

De prijzen staan vermeld op de webshop en worden behoudens overmacht ook gegarandeerd door online-care. De prijzen zijn in Euro en inclusief btw , leveringskosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. Indien er om voorraadredenen een levering gebeurt in 2 keer, zullen er maar voor 1 keer verzendingskosten aangerekend worden en gebeurt de 2e levering volledig kosteloos.

Klachten

Klachten in verband met de niet-conformiteit van de leveringen, beschadigingen en de zichtbare gebreken moeten binnen 24u na levering meegedeeld worden. Deze klacht moet schriftelijk of per e-mail meegedeeld worden, eventueel vergezeld van foto’s als bewijsmateriaal. Bij gebreke hieraan zal elke klacht als onontvankelijk beschouwd worden.

Klachten op grond van verborgen gebreken of op grond van niet conformiteit moeten aangetekend betekend worden binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen. Bij gebreke hieraan wordt de klacht als onontvankelijk verklaard.

Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

Retourzendingen mogen alleen gebeuren indien er een schriftelijk akkoord is van online-care.

Persoonlijke Informatie

De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij Feeturesrunning.nl wordt verstrekt, wordt automatisch opgeslagen in een klantenbestand. Deze informatie kan door Feeturesrunning.nl worden gebruikt om informatie te verschaffen aan de koper en voor het opvolgen van de bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen en de aanpassing ervan vragen. De koper heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.